O! Octas.lv

Portāla lietošanas noteikumi


1. Vispārējā informācija

www.octas.lv; www.otravel.lv un www.polisubanka.lv (turpmāk tekstā – portāls) darbību un apdrošināšanas brokera pakalpojumus nodrošina SIA “RD AB” (turpmāk tekstā – brokeris).
Portālā ir iespējams tiešsaistē iegādāties apdrošināšanas pakalpojumus un veikt citas ar apdrošināšanu saistītas darbības, taču neaprobežojoties ar tām.
SIA “RD AB” ir tiesības mainīt portāla saturu un lietošanas noteikumus, tos publicējot interneta vietnēs: www.octas.lv, www.otravel.lv, www.polisubanka.lv.
Portāla lietošanas noteikumi ir saistoši visiem tā lietotājiem (turpmāk tekstā – lietotājs).
Portāla lietošanas noteikumi tiek nosūtīti uz lietotāja norādīto e-pasta adresi.
Portāla lietošanas noteikumu nesaņemšana neatbrīvo lietotāju no to ievērošanas.

2. Apdrošināšanas polises apmaksas, noformēšanas un piegādes nosacījumi

2.1. Apdrošināšanas polišu apmaksas nosacījumi
Portālā pasūtītās apdrošināšanas polises ir iespējams apmaksāt:
• ar kredītkartēm vai debetkartēm, ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā (citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga);
• izmantojot AS „Swedbank” interneta norēķinu sistēmu (Bank Link);
• izmantojot AS „SEB banka” interneta norēķinu sistēmas (E-link);
• izmantojot AS „NORDEA” interneta norēķinu sistēmas (e-maksājumi)
• izmantojot AS „DNB banka” interneta norēķinu sistēmas
Skaidrojums: Bank link (Swedbank), e-link (SEB banka), e-maksājumi (NORDEA, DNB) –
Iespēja norēķināties internetbankā apstiprinot jau sagatavotu maksājuma uzdevumu.
• ar pārskaitījumu, apmaksājot mūsu priekšapmaksas rēķinu (rēķins tiek sagatavots elektroniski), šajā gadījumā apdrošināšanas polise tiek izdota tikai pēc naudas faktiskas saņemšanas SIA”RD AB” AS “SEB banka” apdrošināšanas līdzekļiem paredzētajā kontā, naudas saņemšanas fakts tiek pārbaudīts manuāli četras reizes dienā (11:00, 13:00, 15:00 un 17:00), darba dienās, darba laikā (no 9:00 līdz 18:00).
2.2. Apdrošināšanas prēmijas apstrādes izdevumi saskaņā ar APSD likuma 15. panta prasībām. - komisijas maksa par no klienta saņemtā apdrošināšanas premijas maksājuma apstrādi saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma (APSDL) 15. panta 1) daļas prasībām (Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks saņem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nodrošina, lai līdzekļi, kas iegūti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības, tiktu turēti kredītiestādē atsevišķā naudas kontā šķirti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka naudas līdzekļiem. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks rakstveidā informē kredītiestādi, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir iegūti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības, kā arī nodrošina šo līdzekļu un no tiem izrietošo prasību un saistību analītisko uzskaiti pa apdrošināšanas komersantiem, nedalībvalsts apdrošinātāju filiālēm, pārapdrošinātājiem un apdrošinājuma ņēmējiem.)
2.2.1. komisijas maksa no 0.01 EUR līdz 10,- EUR ieskaitot ir 0.10 EUR
2.2.2. komisijas maksa no 10.01 EUR līdz 20.- EUR ieskaitot ir 0.20 EUR
2.2.3. komisijas maksa no 20.01 EUR līdz 50.- EUR ieskaitot ir 0.30 EUR
2.2.4. komisijas maksa no 50.01 EUR līdz 100.- EUR ieskaitot ir 0.50 EUR
2.2.5. komisijas maksa no 100.01 EUR un vairāk ir 1.00 EUR
2.3. Apdrošināšanas polises piegādes nosacījumi
Brokeris nodrošina portālā pasūtītās apdrošināšanas polises piegādi, atkarībā no lietotāja izvēlētā piegādes veida:
• nosūtīt polises kopiju un rēķinu uz klienta noradīto e-pasta adresi;
• nosūtīt polises oriģinālu un rēķinu ierakstītā vēstulē pa pastu (ar apdrošināšanas starpniecību saistītā pakalpojuma cena ir 2.00 EUR);
• nosūtot polises kopiju un rēķinu pa faksu (uz norādīto faksa numuru, ar apdrošināšanas starpniecību saistītā pakalpojuma cena ir 1.00 EUR);
Apdrošināšanas polises oriģinālu un rēķinu iesējams saņemt arī personīgi pie Brokera Rīgā, Dzelzavas ielā 117 (4.stāvs) (darbadienās no plkst. 9:00 līdz 17:00).
2.4. Apdrošināšanas polises noformēšanas un spēkā stāšanās nosacījumi
2.4.1. Apdrošināšanas polises tiek noformētas tikai pēc apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas faktiskas saņemšanas brokera apdrošināšanas prēmijām paredzētajā norēķinu kontā.
2.4.2. Brīvprātīgās transportlīdzekļa apdrošināšanas – KASKO gadījumā apdrošināšanas polise tiek noformēta tikai pēc apdrošināmā transportlīdzekļa fotogrāfiju saņemšanas, to kvalitātes pārbaudes un apstiprināšanas, bet ne ātrāk, kā pēc apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas faktiskas saņemšanas brokera apdrošināšanas prēmijām paredzētajā norēķinu kontā.
2.4.3 Transportlīdzekļa fotogrāfēšana jāveic Polišu Bankas mobilajā lietotnē norādītajā kārtībā un nekavējoties pēc šāda uzaicinājuma saņemšanas uz lietotāja norādīto mobilā tālruņa numuru
2.4.4. Transportlīdzekļa fotogrāfēšana nav atļauta diennakts tumšajā laikā vai mākslīgā apgaismojuma apstākļos 2.4.5. KASKO apdrošināšanas polisē norādītais riska segums konkrētajam transportlīdzeklim stājas spēkā tikai pēc attiecīga paziņojuma nosūtīšanas uz klienta norādīto mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi, ja klients šādu paziņojumu nav saņēmis, tad minētajam transportlīdzeklim apdrošināšanas segums nav spēkā.
2.5. “Apdrošināšana uz nomaksu” pakalpojuma (tālāk tekstā – Pakalpojums) apraksts un tā saņemšanas nosacījumi 2.5.1. Pakalpojums ir pieejams tikai fiziskai personai, kura ir autentificējusies polisubanka.lv lietošanai izmantojot portālā pieejamos autentifikācijas rīkus;
2.5.2. Pakalpojuma ietvaros ir pieejami tikai portāla polisubanka.lv piedāvātie produkti
2.5.3. Pakalpojums sevī ietver iespēju norēķināties par apdrošināšanas līgumu pa daļām (uz nomaksu) proporcionāli apdrošināšanas līguma termiņam, piemēram, maksājumu par 3 mēnešu octa sadalot trīs ikmēneša maksājumos, 6 mēnešu - sešos, 9 mēnešu - deviņos un maksājumu par 12 mēnešu apdrošināšanas līgumu sadalīt divpadsmit ikmēneša maksājumos. Viena Pakalpojuma ietvaros ir iepējams iegādāties vairākus apdrošināšanas līgumus. Šajā gadījumā Pakalpojuma līguma termiņš nepārsniegs garāko no Pakalpojumā ietverto apdrošināšanas līgumu termiņiem.
2.5.4. “Apdrošināšanas uz nomaksu” pakalpojuma līguma ietvaros Brokera komisijas maksas apmērs tiek izteikts procentos no kopējās apdrošināšanas prēmijas un ir šāds:
Par 3 mēnešu līgumu – 12,5% Par 6 mēnešu līgumu – 25% Par 9 mēnešu līgumu – 37,5% Par 12 mēnešu līgumu – 50%
2.5.5. Ikmēnešu maksājumu apmaksas nodrošināšana tiek realizēta izmantojot norēķinu karšu maksājumu administrēšanas iespējas internetā vai banku sniegto automatizeto maksāšanas pakalpojumu risinājumus un Klients tam piekrīt
2.6.5. Citi ar Pakalpojuma izmantošanu saistītie jautājumi ir atrunāti Līgumā par pakalpojumu“ Apdrošināšana uz nomaksu” sniegšanu.

3. Informācija par atgādinājumiem

Brokeris veic atgādinājumu nosūtīšanu portāla lietotājiem par apdrošināšanas polišu beigu termiņu SMS un/vai e-pasta sūtījuma veidā. Ja portāla lietotājs nav norādījis savu mobilā tālruņa numuru vai to ir norādījis nekorekti vai ir atteicies no portāla sūtījumu saņemšanas, vai ir norādījis nekorektu e-pasta adresi, vai arī to vispār nav norādījis, šādos gadījumos brokeris nenodrošina atbilstošo sūtījumu nosūtīšanu un nenes nekāda veida atbildību par ar atgādinājuma nenosūtīšanu saistītiem zaudējumiem.

4. Intelektuālā īpašuma tiesības un personas dati

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz portālu pieder tikai un vienīgi SIA “RD AB”. Portāla satura kopēšana, jebkāda veida pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas SIA “RD AB” atļaujas ir aizliegta un sodāma LR likumdošanā paredzētā kārtībā.
Lietotāja personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma prasībām.
Nododot portāla rīcībā savus personas datus, e-pasta adresi, pasta adresi un/vai tālruņa numuru, lietotājs piekrīt saņemt atgādinājumus par polišu termiņiem un informāciju par jaunumiem un izmaiņām portālā, kā arī citu komerciāla un/vai informatīva rakstura informāciju.
Portāla lietotājs (datu subjekts) izdarot atzīmi portālā, ka ir iepazinies ar portāla lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka SIA "RD AB" apstrādās, glabās, nodos un lietos šos datus apdrošināšanas piedāvājumu sagatavošanai, apdrošināšanas polišu noformēšanai, komercpiedāvājumu nosūtīšanai datu subjektam, kā arī citos komerciālos nolūkos.

5. Speciālie noteikumi

5.1. Apdrošināšanas segums ir spēkā saskaņā ar noformētās apdrošināšanas polises noteikumiem un tikai pēc apstiprinājuma par apdrošināšanas polises spēkā stāšanos spēkā saņemšanas SMS veidā, ja portāla lietotājs nav norādījis sava mobilā tālruņa numuru vai nav saņēmis apstiprinājumu SMS veidā vai ir radušās šaubas par apdrošināšanas polises spēkā esamību, portāla lietotājam ir pienākums pārliecināties par polises spēkā esamību piezvanot uz portālā www.polisubanka.lv norādīto tālruņa Nr. +37126666886.
5.2. Portāla lietotājam, tuvojoties apdrošināšanas perioda sākumam vai beigām ir pienākums patstāvīgi pārliecināties par apdrošināšanas polises spēkā esamību neatkarīgi no apstiprinājuma vai atgādinājuma sūtījuma saņemšanas vai nesaņemšanas fakta.
5.3. Transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņu gadījumā portāla lietotājam, apdrošinājuma ņēmējam, transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam, ir pienākums nekavējoties paziņot par izmaiņām brokerim izmantojot portālā norādīto e-pasta adresi.
5.4. Gadījumā, kad portāla leitotājs, apdrošinājuma ņēmējs, transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nav paziņojis par transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņām 5.3. punktā noteiktajā kārtībā, tad atgādinājumu par polišu beigu termiņu nosūtīšana netiek nodrošināta un Brokeris neatbild par zaudējumiem, kas varētu rasties vai ir radušies apdrošināšanas polises spēkā neesamības gadījumā.
5.5. Brokerim ir tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus un apdrošināšanas polises.

6. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību

Brokerim, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 24.pantu un 25.pantu, ir pienākums sniegt par savu darbību Klientam šādu informāciju:
Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā un interesēs sniedza apdrošināšanas brokeru sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RD AB”, reģistrācijas numurs 40103657075, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021, tālruņa numurs: +37167217490, faksa numurs: +37167217491, elektroniskā pasta adrese: info@rdbrokers.lv (turpmāk tekstā Sabiedrība), kura rezultātā Klients izvēlējās slēgt augstāk norādīto apdrošināšanas līgumu. Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība. Pārliecināties par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta mājas lapā www.fktk.gov.lv. Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā. Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedzējam vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu ir pienākums nodot Sabiedrībai, vai mutiskas sūdzības gadījumā Sabiedrības atbildīgajai personai visu viņam zināmo informāciju un dokumentus, kas pamato sūdzībā norādītās pretenzijas cēloņus, faktus un apstākļus. Saņemto sūdzību Sabiedrība izskata un atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas, bet, ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Sabiedrība sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības iesniedzējam sniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, informējot sūdzības iesniedzēju par termiņa pagarināšanu. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt Sabiedrības atbildi uz viņa iesniegto sūdzību likumā noteiktajā kārtībā. Sabiedrība ir sagatavojusi apdrošināšanas piedāvājumus un ieteikusi Klientam izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi. Sabiedrība kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību tikai Klienta vārdā un interesēs. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Sabiedrība, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, ir noskaidrojusi Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu Klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo informāciju Sabiedrība ir sagatavojusi atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai. Apdrošināšanas brokera atlīdzība par veiktajiem starpniecības pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir apdrošināšanas prēmijas sastāvdaļa, apdrošināšanas prēmiju un brokera atlīdzības apmēru nosaka tikai apdrošinātāji un atlīdzības apmērs, ja apdrošinātājs nav noteicis citādi, ir:
Apdrošināšanas veids Apdrošināšanas sabiedrības/ vidējās komisijas
Balta Baltikums BAN BTA Achmea Compensa ERGO GJENSIDIGE IF Seesam
BŪV 18% 15% 23% 24% 30% 17% 20%
BŪVN 18% 20% 16% 20%
Ceļojumu apdrošināšana 36% 5/20/35% 18% 10/15/20% 30% 28% 30% 15% 30%
CMR 20% 15% 10% 17,5% 18% 15%
CTA (piesaiste) 20% 24% 20%
GAR 15% 10% 10% 15% 10% 15%
ĪP 15% 18% 15% 23% 23% 30%
ĪP fiziskām personām 24% 25% 23% 30% 25% 25%
ĪP juridiskām personām 20% 25% 23% 23% 23% 20% 20%
KASKO 18% 23% 18% 20% 17% 18% 18% 12% 15%
KRAVAS 20% 10% 17,5% 18% 10%
KUĢI 20% 10% 10%
Mašīnu un mehānismu 20% 25% 16%
Nelaimes gadījumi (juridiskas p.) 20% 15% 28% 15% 10% 20%
Nelaimes gadījumi (fiziskas.p.) 24% 20% 15% 25% 28% 30% 10% 25%
OCTA 10% 12% 10% 10% 12% 10% 10% 8% 8%
PCTA 28% 20% 15% 24% 20% 15% 20%
Privat Būvn CTA 28% 23% 24% 30% 17%
Privat CTA 28% 24% 30%
ROBEŽA 7% 10% 10% 12%
TEHN 28% 20% 20% 16% 18% 10% 20%
UDP 20% 25%
VA 12% 10% 10% 13,5% 12% 10% 12%
VCTA 20% 15% 15% 20% 24% 20% 16% 20%
Zaļā karte 7% 5% 10% 10% 10% 12% 8% 7%

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta apdrošinātā objekta vērtības daļa vai laika periods (apdrošinātā objekta lietošanas pārtraukšanas gadījumā), kuru apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos apdrošinātājs atskaitīs no apdrošināšanas atlīdzības un Klientam būs jāsedz pašam. Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo zemapdrošināšanas vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

7. Strīdu izskatīšanas kartība

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar portāla lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

8. Personas datu apstrāde

8.1. Informācija par pārzini
Mūsu nosaukums ir SIA „RD AB”, reģistrācijas numurs: 40103657075, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021.
Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 2 6462500 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: info@octas.lv vai info@polisubanka.lv

8.2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: dati@octas.lv vai dati@polisubanka.lv

8.3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.
Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.
Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.
Papildus šiem noteikumiem Jūs var arī iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādes paziņojumiem:
- Interneta vietnes izmantošanas noteikumi (pieejami www.octas.lv un www.polisubanka.lv);
- Sīkdatņu izmantošanas noteikumi (pieejami www.octas.lv vai www.polisubanka.lv)
Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

8.4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:
a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai –
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.
Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese, rēķina piegādes adrese), bankas konta numurs; telefona numurs, adrese (pasta adrese, rēķina piegādes adrese), e-pasta adrese.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
- līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas b punkts);
- Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas c punkts);
- Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.
b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma, gan regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, objekta adrese.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
- Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas c punkts).
c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana
Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
- datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas a punkts);
- līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas b punkts);
- Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.
d) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, objekta adrese, atrašanas vieta un laiks, un citi dati atbilstoši nepieciešamībai.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
- Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, parādu piedziņas nodrošināšanai.
e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
- Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta pirmās daļas f punkts).
8.5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.
Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:
1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).


8.6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.
Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
1) ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
2) IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;
3) citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;
4) apdrošināšanas komersanti
Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

8.7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8.8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.
Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:
• personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
• personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
• Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

8.9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.
Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.
Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:
1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021, katru darba dienu no plkst. 10-16;
2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: SIA “RD AB”, Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021.
3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: dati@octas.lv vai dati@polisubanka.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.
Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.
Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.
Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

8.10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.
Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

8.11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.
Papildus vēlamies informēt Jūs par galvenajām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi:
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums nosaka, ka apdrošināšanas brokeris — persona, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi, un ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību šajā likumā noteiktajā kārtībā;
Likums „Par grāmatvedību” nosaka šādu personas datu norādīšanu saimnieciskā darījuma dokumentā (līgumā), kura dalībnieks ir fiziskā persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese.

8.12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:
1) savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
2) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
3) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
4) no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;
5) no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.octas.lv vai www.polisubanka.lv
6) tīmekļa vietnē www.octas.lv vai www.polisubanka.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);
7) atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu kredītspēju, varam iegūt datus no trešām personām šī nolūka sasniegšanai;
8) attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem;
8.13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.


1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)