O! Octas.lv

Portāla lietošanas noteikumi


1. Vispārējā informācija

www.octas.lv; www.otravel.lv un www.polisubanka.lv (turpmāk tekstā – portāls) darbību un apdrošināšanas brokera pakalpojumus nodrošina SIA “RD AB” (turpmāk tekstā – brokeris).
Portālā ir iespējams tiešsaistē iegādāties apdrošināšanas pakalpojumus un veikt citas ar apdrošināšanu saistītas darbības, taču neaprobežojoties ar tām.
SIA “RD AB” ir tiesības mainīt portāla saturu un lietošanas noteikumus, tos publicējot interneta vietnēs: www.octas.lv, www.otravel.lv, www.polisubanka.lv.
Portāla lietošanas noteikumi ir saistoši visiem tā lietotājiem (turpmāk tekstā – lietotājs).
Portāla lietošanas noteikumi tiek nosūtīti uz lietotāja norādīto e-pasta adresi.
Portāla lietošanas noteikumu nesaņemšana neatbrīvo lietotāju no to ievērošanas.

2. Apdrošināšanas polises apmaksas, noformēšanas un piegādes nosacījumi

2.1. Apdrošināšanas polišu apmaksas nosacījumi
Portālā pasūtītās apdrošināšanas polises ir iespējams apmaksāt:
• ar kredītkartēm vai debetkartēm, ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā (citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga);
• izmantojot AS „Swedbank” interneta norēķinu sistēmu (Bank Link);
• izmantojot AS „SEB banka” interneta norēķinu sistēmas (E-link);
• izmantojot AS „NORDEA” interneta norēķinu sistēmas (e-maksājumi)
• izmantojot AS „DNB banka” interneta norēķinu sistēmas
Skaidrojums: Bank link (Swedbank), e-link (SEB banka), e-maksājumi (NORDEA, DNB) –
Iespēja norēķināties internetbankā apstiprinot jau sagatavotu maksājuma uzdevumu.
• ar pārskaitījumu, apmaksājot mūsu priekšapmaksas rēķinu (rēķins tiek sagatavots elektroniski), šajā gadījumā apdrošināšanas polise tiek izdota tikai pēc naudas faktiskas saņemšanas SIA”RD AB” AS “SEB banka” apdrošināšanas līdzekļiem paredzētajā kontā, naudas saņemšanas fakts tiek pārbaudīts manuāli četras reizes dienā (11:00, 13:00, 15:00 un 17:00), darba dienās, darba laikā (no 9:00 līdz 18:00).
2.2. Apdrošināšanas prēmijas apstrādes izdevumi saskaņā ar APSD likuma 15. panta prasībām. - komisijas maksa par no klienta saņemtā apdrošināšanas premijas maksājuma apstrādi saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma (APSDL) 15. panta 1) daļas prasībām (Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks saņem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nodrošina, lai līdzekļi, kas iegūti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības, tiktu turēti kredītiestādē atsevišķā naudas kontā šķirti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka naudas līdzekļiem. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks rakstveidā informē kredītiestādi, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir iegūti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības, kā arī nodrošina šo līdzekļu un no tiem izrietošo prasību un saistību analītisko uzskaiti pa apdrošināšanas komersantiem, nedalībvalsts apdrošinātāju filiālēm, pārapdrošinātājiem un apdrošinājuma ņēmējiem.)
2.2.1. komisijas maksa no 0.01 EUR līdz 10,- EUR ieskaitot ir 0.10 EUR
2.2.2. komisijas maksa no 10.01 EUR līdz 20.- EUR ieskaitot ir 0.20 EUR
2.2.3. komisijas maksa no 20.01 EUR līdz 50.- EUR ieskaitot ir 0.30 EUR
2.2.4. komisijas maksa no 50.01 EUR līdz 100.- EUR ieskaitot ir 0.50 EUR
2.2.5. komisijas maksa no 100.01 EUR un vairāk ir 1.00 EUR
2.3. Apdrošināšanas polises piegādes nosacījumi
Brokeris nodrošina portālā pasūtītās apdrošināšanas polises piegādi, atkarībā no lietotāja izvēlētā piegādes veida:
• nosūtīt polises kopiju un rēķinu uz klienta noradīto e-pasta adresi;
• nosūtīt polises oriģinālu un rēķinu ierakstītā vēstulē pa pastu (ar apdrošināšanas starpniecību saistītā pakalpojuma cena ir 2.00 EUR);
• nosūtot polises kopiju un rēķinu pa faksu (uz norādīto faksa numuru, ar apdrošināšanas starpniecību saistītā pakalpojuma cena ir 1.00 EUR);
Apdrošināšanas polises oriģinālu un rēķinu iesējams saņemt arī personīgi pie Brokera Rīgā, Dzelzavas ielā 117 (4.stāvs) (darbadienās no plkst. 9:00 līdz 17:00).
2.4. Apdrošināšanas polises noformēšanas un spēkā stāšanās nosacījumi
2.4.1. Apdrošināšanas polises tiek noformētas tikai pēc apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas faktiskas saņemšanas brokera apdrošināšanas prēmijām paredzētajā norēķinu kontā.
2.4.2. Brīvprātīgās transportlīdzekļa apdrošināšanas – KASKO gadījumā apdrošināšanas polise tiek noformēta tikai pēc apdrošināmā transportlīdzekļa fotogrāfiju saņemšanas, to kvalitātes pārbaudes un apstiprināšanas, bet ne ātrāk, kā pēc apdrošināšanas prēmijas vai tās daļas faktiskas saņemšanas brokera apdrošināšanas prēmijām paredzētajā norēķinu kontā.
2.4.3 Transportlīdzekļa fotogrāfēšana jāveic Polišu Bankas mobilajā lietotnē norādītajā kārtībā un nekavējoties pēc šāda uzaicinājuma saņemšanas uz lietotāja norādīto mobilā tālruņa numuru
2.4.4. Transportlīdzekļa fotogrāfēšana nav atļauta diennakts tumšajā laikā vai mākslīgā apgaismojuma apstākļos 2.4.5. KASKO apdrošināšanas polisē norādītais riska segums konkrētajam transportlīdzeklim stājas spēkā tikai pēc attiecīga paziņojuma nosūtīšanas uz klienta norādīto mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi, ja klients šādu paziņojumu nav saņēmis, tad minētajam transportlīdzeklim apdrošināšanas segums nav spēkā.
2.5. “Apdrošināšana uz nomaksu” pakalpojuma (tālāk tekstā – Pakalpojums) apraksts un tā saņemšanas nosacījumi 2.5.1. Pakalpojums ir pieejams tikai fiziskai personai, kura ir autentificējusies polisubanka.lv lietošanai izmantojot portālā pieejamos autentifikācijas rīkus;
2.5.2. Pakalpojuma ietvaros ir pieejami tikai portāla polisubanka.lv piedāvātie produkti
2.5.3. Pakalpojums sevī ietver iespēju norēķināties par apdrošināšanas līgumu pa daļām (uz nomaksu) proporcionāli apdrošināšanas līguma termiņam, piemēram, maksājumu par 3 mēnešu octa sadalot trīs ikmēneša maksājumos, 6 mēnešu - sešos, 9 mēnešu - deviņos un maksājumu par 12 mēnešu apdrošināšanas līgumu sadalīt divpadsmit ikmēneša maksājumos. Viena Pakalpojuma ietvaros ir iepējams iegādāties vairākus apdrošināšanas līgumus. Šajā gadījumā Pakalpojuma līguma termiņš nepārsniegs garāko no Pakalpojumā ietverto apdrošināšanas līgumu termiņiem.
2.5.4. “Apdrošināšanas uz nomaksu” pakalpojuma līguma ietvaros Brokera komisijas maksas apmērs tiek izteikts procentos no kopējās apdrošināšanas prēmijas un ir šāds:
Par 3 mēnešu līgumu – 12,5% Par 6 mēnešu līgumu – 25% Par 9 mēnešu līgumu – 37,5% Par 12 mēnešu līgumu – 50%
2.5.5. Ikmēnešu maksājumu apmaksas nodrošināšana tiek realizēta izmantojot norēķinu karšu maksājumu administrēšanas iespējas internetā vai banku sniegto automatizeto maksāšanas pakalpojumu risinājumus un Klients tam piekrīt
2.6.5. Citi ar Pakalpojuma izmantošanu saistītie jautājumi ir atrunāti Līgumā par pakalpojumu“ Apdrošināšana uz nomaksu” sniegšanu.

3. Informācija par atgādinājumiem

Brokeris veic atgādinājumu nosūtīšanu portāla lietotājiem par apdrošināšanas polišu beigu termiņu SMS un/vai e-pasta sūtījuma veidā. Ja portāla lietotājs nav norādījis savu mobilā tālruņa numuru vai to ir norādījis nekorekti vai ir atteicies no portāla sūtījumu saņemšanas, vai ir norādījis nekorektu e-pasta adresi, vai arī to vispār nav norādījis, šādos gadījumos brokeris nenodrošina atbilstošo sūtījumu nosūtīšanu un nenes nekāda veida atbildību par ar atgādinājuma nenosūtīšanu saistītiem zaudējumiem.

4. Intelektuālā īpašuma tiesības un personas dati

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz portālu pieder tikai un vienīgi SIA “RD AB”. Portāla satura kopēšana, jebkāda veida pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas SIA “RD AB” atļaujas ir aizliegta un sodāma LR likumdošanā paredzētā kārtībā.
Lietotāja personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma prasībām.
Nododot portāla rīcībā savus personas datus, e-pasta adresi, pasta adresi un/vai tālruņa numuru, lietotājs piekrīt saņemt atgādinājumus par polišu termiņiem un informāciju par jaunumiem un izmaiņām portālā, kā arī citu komerciāla un/vai informatīva rakstura informāciju.
Portāla lietotājs (datu subjekts) izdarot atzīmi portālā, ka ir iepazinies ar portāla lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka SIA "RD AB" apstrādās, glabās, nodos un lietos šos datus apdrošināšanas piedāvājumu sagatavošanai, apdrošināšanas polišu noformēšanai, komercpiedāvājumu nosūtīšanai datu subjektam, kā arī citos komerciālos nolūkos.

5. Speciālie noteikumi

5.1. Apdrošināšanas segums ir spēkā saskaņā ar noformētās apdrošināšanas polises noteikumiem un tikai pēc apstiprinājuma par apdrošināšanas polises spēkā stāšanos spēkā saņemšanas SMS veidā, ja portāla lietotājs nav norādījis sava mobilā tālruņa numuru vai nav saņēmis apstiprinājumu SMS veidā vai ir radušās šaubas par apdrošināšanas polises spēkā esamību, portāla lietotājam ir pienākums pārliecināties par polises spēkā esamību piezvanot uz portālā www.polisubanka.lv norādīto tālruņa Nr. +37126666886.
5.2. Portāla lietotājam, tuvojoties apdrošināšanas perioda sākumam vai beigām ir pienākums patstāvīgi pārliecināties par apdrošināšanas polises spēkā esamību neatkarīgi no apstiprinājuma vai atgādinājuma sūtījuma saņemšanas vai nesaņemšanas fakta.
5.3. Transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņu gadījumā portāla lietotājam, apdrošinājuma ņēmējam, transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam, ir pienākums nekavējoties paziņot par izmaiņām brokerim izmantojot portālā norādīto e-pasta adresi.
5.4. Gadījumā, kad portāla leitotājs, apdrošinājuma ņēmējs, transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nav paziņojis par transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņām 5.3. punktā noteiktajā kārtībā, tad atgādinājumu par polišu beigu termiņu nosūtīšana netiek nodrošināta un Brokeris neatbild par zaudējumiem, kas varētu rasties vai ir radušies apdrošināšanas polises spēkā neesamības gadījumā.
5.5. Brokerim ir tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus un apdrošināšanas polises.

6. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību

Brokerim, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 24.pantu un 25.pantu, ir pienākums sniegt par savu darbību Klientam šādu informāciju:
Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā un interesēs sniedza apdrošināšanas brokeru sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RD AB”, reģistrācijas numurs 40103657075, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021, tālruņa numurs: +37167217490, faksa numurs: +37167217491, elektroniskā pasta adrese: info@rdbrokers.lv (turpmāk tekstā Sabiedrība), kura rezultātā Klients izvēlējās slēgt augstāk norādīto apdrošināšanas līgumu. Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība. Pārliecināties par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta mājas lapā www.fktk.gov.lv. Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā. Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedzējam vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu ir pienākums nodot Sabiedrībai, vai mutiskas sūdzības gadījumā Sabiedrības atbildīgajai personai visu viņam zināmo informāciju un dokumentus, kas pamato sūdzībā norādītās pretenzijas cēloņus, faktus un apstākļus. Saņemto sūdzību Sabiedrība izskata un atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas, bet, ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Sabiedrība sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības iesniedzējam sniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, informējot sūdzības iesniedzēju par termiņa pagarināšanu. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt Sabiedrības atbildi uz viņa iesniegto sūdzību likumā noteiktajā kārtībā. Sabiedrība ir sagatavojusi apdrošināšanas piedāvājumus un ieteikusi Klientam izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi. Sabiedrība kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību tikai Klienta vārdā un interesēs. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Sabiedrība, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, ir noskaidrojusi Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu Klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo informāciju Sabiedrība ir sagatavojusi atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai. Apdrošināšanas brokera atlīdzība par veiktajiem starpniecības pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir apdrošināšanas prēmijas sastāvdaļa, apdrošināšanas prēmiju un brokera atlīdzības apmēru nosaka tikai apdrošinātāji un atlīdzības apmērs, ja apdrošinātājs nav noteicis citādi, ir:
Apdrošināšanas veids Apdrošināšanas sabiedrības/ vidējās komisijas
Balta Baltikums BAN BTA Achmea Compensa ERGO GJENSIDIGE IF Seesam
BŪV 18% 15% 23% 24% 30% 17% 20%
BŪVN 18% 20% 16% 20%
Ceļojumu apdrošināšana 36% 5/20/35% 18% 10/15/20% 30% 28% 30% 15% 30%
CMR 20% 15% 10% 17,5% 18% 15%
CTA (piesaiste) 20% 24% 20%
GAR 15% 10% 10% 15% 10% 15%
ĪP 15% 18% 15% 23% 23% 30%
ĪP fiziskām personām 24% 25% 23% 30% 25% 25%
ĪP juridiskām personām 20% 25% 23% 23% 23% 20% 20%
KASKO 18% 23% 18% 20% 17% 18% 18% 12% 15%
KRAVAS 20% 10% 17,5% 18% 10%
KUĢI 20% 10% 10%
Mašīnu un mehānismu 20% 25% 16%
Nelaimes gadījumi (juridiskas p.) 20% 15% 28% 15% 10% 20%
Nelaimes gadījumi (fiziskas.p.) 24% 20% 15% 25% 28% 30% 10% 25%
OCTA 10% 12% 10% 10% 12% 10% 10% 8% 8%
PCTA 28% 20% 15% 24% 20% 15% 20%
Privat Būvn CTA 28% 23% 24% 30% 17%
Privat CTA 28% 24% 30%
ROBEŽA 7% 10% 10% 12%
TEHN 28% 20% 20% 16% 18% 10% 20%
UDP 20% 25%
VA 12% 10% 10% 13,5% 12% 10% 12%
VCTA 20% 15% 15% 20% 24% 20% 16% 20%
Zaļā karte 7% 5% 10% 10% 10% 12% 8% 7%

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos izteikta apdrošinātā objekta vērtības daļa vai laika periods (apdrošinātā objekta lietošanas pārtraukšanas gadījumā), kuru apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos apdrošinātājs atskaitīs no apdrošināšanas atlīdzības un Klientam būs jāsedz pašam. Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo zemapdrošināšanas vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

7. Strīdu izskatīšanas kartība

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar portāla lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.